Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld door deze website te bezoeken. Het is niet van toepassing op gegevensverwerking die plaatsvindt op andere websites. De eigenaar van de website (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) is:

Persoonsgegevens en doel van de verwerking

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij de volgende soorten van uw gegevens verwerken:

 • Elektronische identificatiegegevens zoals uw IP-adres. Wij gebruiken de informatie over uw IP-adres hoofdzakelijk voor analytische doeleinden, bijvoorbeeld om te berekenen hoeveel bezoekers uit bepaalde landen/regio’s onze website bezoeken. Om u de relevante inhoud te kunnen presenteren, moeten wij ook bij benadering de locatie van uw apparaat bepalen (zo kunnen wij u bijvoorbeeld inhoud aanbieden in de taal die u gebruikt). Uw IP-adres kan ook worden verwerkt om na te gaan of iemand dubbele accounts heeft om misbruik daarvan te voorkomen. 
 • Gegevens over uw gewoonten, namelijk uw interacties met de websites van onze partners (als u een website van een van onze partners hebt bezocht, als u zich hebt geregistreerd op een website van een van onze partners of als u hebt deelgenomen aan spelactiviteiten na een bezoek aan een website van een van onze partners). Dit soort gegevens wordt op een geaggregeerd niveau verwerkt en kan niet aan uw identiteit worden gekoppeld. Voor statistische doeleinden kunnen wij gegevens verwerken over uw activiteiten op de websites van onze partners, die van belang zijn voor het legitieme doel om onze inkomsten te berekenen. Dit soort informatie over u wordt gegroepeerd met andere soortgelijke gegevens om ons te helpen statistieken op te stellen over het gebruik van onze dienst. 


Voor de verwerking van bovengenoemde gegevens maken wij gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Dit maakt de verbetering van onze site functionaliteiten, de promotie van onze producten en de levering van inhoud van derden mogelijk. Om meer te weten te komen over de cookies die wij op onze site gebruiken, kunt u ons Cookiebeleid lezen.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van toestemming. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, zal u worden gevraagd deze te geven voorafgaand aan de verwerking. Het legitieme belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens ligt in het verbeteren van de effectiviteit van ons product en onze dienstverlening in het algemeen. Wij gebruiken dit soort gegevens om de huidige effectiviteit te meten van de reclamecampagnes die op onze site worden uitgevoerd. Bovendien wordt gegenereerde informatie die is verzameld tijdens uw bezoek aan onze website ook gebruikt om uw algehele gebruikerservaring te verbeteren, om inhoud op onze website te ontwikkelen en te verbeteren, om de functionaliteit van de website te beveiligen en te onderhouden en om potentiële bedreigingen te voorkomen. 

Betrokkene en verwerkingsverantwoordelijke

Als bezoeker van onze website is het belangrijk dat u uw rol onder de relevante gegevensbeschermingswetten, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) beter begrijpt. Aangezien de verwerking van persoonsgegevens die op deze website kan plaatsvinden, over uw persoonsgegevens gaat, wordt u als betrokkene beschouwd. Als betrokkene hebt u het recht om bepaalde mensenrechten uit te oefenen die worden gegarandeerd door de relevante EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en uitgelegd in deze privacyverklaring.

Volgens de AVG is de gegevensbeheerder de entiteit die het doel, de voorwaarden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Rekening houdend met het feit dat we controle hebben over uw persoonlijke gegevens (we definiëren het doel en de middelen voor gegevensverwerking), moeten we worden beschouwd als gegevensbeheerders. Het zijn van een gegevensbeheerder biedt ons de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te verwerken, maar verplicht ons ook om deze te beschermen op de manier die wordt gereguleerd door de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw rechten

 • Recht op toegang: u hebt het recht om ons te vragen om kopieën van uw persoonlijke informatie die wij hebben.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen die u onjuist vindt.
 • Recht om te worden vergeten: ook bekend als het recht op uitwissing, geeft u het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens die we hebben te wissen. Het kan in verschillende gevallen gebeuren: wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere wettelijke basis is waarop we deze kunnen blijven verwerken; wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden zijn om door te gaan; wanneer de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of wanneer de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om, onder beperkte omstandigheden, te verzoeken dat we ons gebruik en onze verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: u heeft het recht om, onder beperkte omstandigheden, bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om de overdracht van uw persoonlijke gegevens die wij verwerken aan een andere entiteit te vragen, zonder belemmering van ons, als een dergelijke overdracht technisch haalbaar is.
 • Recht om toestemming in te trekken: u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer we erop vertrouwen om uw persoonlijke informatie te verwerken, zonder enige reden aan ons.
 • Recht om een ​​klacht in te dienen: U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale of Deense gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat uw rechten in strijd zijn. Als u van mening bent dat uw rechten op het gebied van persoonsgegevens zijn geschonden of als u vragen of twijfels heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens op deze website, of als u ons een verzoek wilt sturen met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via

Aangezien we in Denemarken zijn gevestigd, kunt u ervoor kiezen contact op te nemen met het Deense agentschap voor gegevensbescherming – Adres: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Kopenhagen K;

Gegevensbescherming 

Het up-to-date en veilig houden van uw gegevens heeft voor ons een hoge prioriteit als het gaat om gegevensbescherming. Wij verbinden ons ertoe gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en goed beschermd zijn tegen toevallig verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik, inbreuken of elke andere mogelijke illegale activiteit. Een andere methode die wij gebruiken om uw gegevens te beschermen is toegangscontrole. Alleen geautoriseerd en opgeleid personeel heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens die wij opslaan en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Ontvangers aan derden 

Het is mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met entiteiten die ons helpen bij het verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten (bijv. marketing, reclame, analytics, ontwikkeling, beveiliging). Daarom kan het nodig zijn dat zij uw persoonsgegevens verwerken om de taken namens ons uit te voeren. Zoals het onder de GDPR is gedefinieerd, moeten die derden worden beschouwd als gegevensverwerkers. Gegevensverwerkers zijn betrokken bij de verwerkingsactiviteiten op basis van relevante gegevensbeschermingsovereenkomsten, die worden opgesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en beveiligd zijn. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties indien wij hiertoe verplicht of wettelijk verplicht zijn. 

Uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) 

Wanneer en indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EER, zullen wij ervoor zorgen dat alle passende maatregelen worden genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te bieden, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een: 

 • Ontvanger gevestigd in een land dat volgens de Europese Commissie geacht wordt een passend niveau van gegevensbescherming te hebben. Een lijst van landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming vindt u hier. 
 • Ontvanger die gevestigd is in een land dat volgens de Europese Commissie geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. In dat geval zullen wij met de ontvanger een gegevensbeschermingsovereenkomst sluiten, die door de Europese Commissie uitgevaardigde modelcontractbepalingen zal bevatten. Dit verplicht de ontvanger om een niveau van beveiliging en gegevensbescherming te bieden dat gelijk is aan het door de GDPR vereiste niveau.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken indien wij dit nodig achten, daarom raden wij u aan dit beleid regelmatig door te nemen. Er kunnen twee soorten wijzigingen plaatsvinden: essentiële en/of kleine. Essentiële wijzigingen kunnen plaatsvinden wanneer wij de wijze van verwerking van uw gegevens wijzigen. Deze wijziging kan van invloed zijn op uw rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. als wij nieuwe diensten op onze website toepassen die een aanzienlijke invloed hebben op de manier waarop wij uw gegevens verwerken). Kleine wijzigingen hebben geen invloed op uw rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. taalkundige correcties of verbeteringen, nieuwe lettertypes of stijlen). Wij zullen u vooraf op de hoogte brengen van essentiële wijzigingen, zodat u voldoende tijd heeft om de wijzigingen te begrijpen en in overweging te nemen voordat ze van kracht worden.